ANBI

Algemene Gegevens

Naam: ANBI Stichting Lions Club Den Haag - Scheveningen
Ook bekend als: Lions Club Scheveningen
Telefoonnummer: +316 52693859
K.v.K: 75334402
RSIN/Fiscaal nummer: 8602.42.365
Bankrekeningnummer: NL24 INGB 0002 5265 35 (ING Bank)

Website adres: https://denhaagscheveningen.lions.nl/ANBI-StichtingAdres: Renbaanstraat 56
Postcode: 2586 GC
Plaats: Den Haag
Postadres: Renbaanstraat 56
Postcode: 2586 GC
Plaats: Den Haag

Verantwoording

Bestuur Lionsclub Den Haag Scheveningen
Tezamen met de Goede Doelen commissie

2018-2019

  • Leo Bink
  • Chris Nijland
  • Pieter Scholten

Ons Beleidsplan
De Lionsclub Den Haag Scheveningen werkt aan de hand van jaarplannen. Deze worden opgesteld door het bestuur dat jaarlijks in mei van het lopende jaar wordt gekozen door de leden. Activiteiten die voor het bestuursjaar 2018-2019 op het programma staan, vinden hun grondslag in een combinatie van zogenaamde ‘handjes’ en ‘centjes’ onder de noemer ‘we serve’. Dit houdt in dat de Lions zelf ook fysiek actief aan de slag gaan. Voor lopende en nieuwe financiële ondersteuningen die de Lions aangegaan, worden ook fundraising activiteiten georganiseerd.

Het volledige beleidsplan voor 2018/2019 vindt u hier: Beleidsplan2018-19

Ons Beloningsbeleid
De bestuurders en vrijwilligers van de Lionsclub Den Haag - Scheveningen, genieten geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens de ANBI. Eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk. 

Onze uitgeoefende activiteiten
Een uitvoerig activiteiten verslag staat op de website, www.denhaagscheveningen.lions.nl onder projecten

Onze Fondsenwerving
De ANBI verwerft haar middelen door:

  • subsidies, giften en donaties
  • hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten
  • doelgerichte jaarlijkse fondsenwervingsacties.

Ons Fondsenbeheer
De vereniging heeft haar gelden in kas bij de ING Bank. De vereniging houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. De kosten voor het werven van geld en beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

Onze Financiële Verantwoording

  • 2017-2018 nog te leveren